Impressum

Vetsmelterij - Fondoir PROGRA
Industriepark 48
2235 Hulshout
België
Tel. +32 (0) 15 22 46 22
Fax +32 (0) 15 22 58 55
info@progra.be
www.progra.be
Disclaimer en  privacyverklaring

1. Inhoud van de website
De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de aangeboden informatie. Claims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van deze informatie of door het gebruik van incorrecte en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover niet kan worden aangetoond dat de auteur schuldig is aan opzettelijkheid of zware nalatigheid.
Alle informatie is vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of de volledige website zonder specifieke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (‘hyperlinks’) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, kan er alleen sprake zijn van aansprakelijkheid, als de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en billijk was om het gebruik van desgevallend onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip dat de links werden gecreëerd, geen illegale inhoud op de gelinkte websites kon worden waargenomen. Op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud en het dito auteurschap van de gelinkte websites heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van inhoud van gelinkte websites die na de aanmaak van links werd gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website en voor bijdragen van derden in door de auteur opgerichte gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglists en alle andere vormen van databases waar derden externe toegang toe hebben en inhoud kunnen toevoegen. Voor illegale, incorrecte en onvolledige inhoud en vooral voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie kan alleen de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk worden gesteld, en niet degene die alleen maar verwijst naar de betrokken publicatie met behulp van links.

3. Intellectueel eigendomsrecht
De auteur heeft getracht om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte illustraties, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gecreëerde illustraties, geluidsbestanden, videosequenties en teksten te gebruiken of een beroep te doen op rechtenvrije illustraties, geluidsbestanden, videosequenties en teksten.
Alle handelsmerken en fabrieksmerken die op de website worden vermeld en eventueel door derden beschermd zijn, zijn zonder enige beperking onderworpen aan het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. Alleen op basis van de vermelding kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd!
Het auteursrecht voor gepubliceerde en door de auteur zelf gecreëerd objecten blijft bij de auteur. Reproductie of gebruik van dergelijke illustraties, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Als binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis doorgegeven. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden services is, voor zover technisch mogelijk en billijk, ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Contactgegevens die in het kader van het impressum of soortgelijke vermeldingen worden gepubliceerd, zoals bijv. adressen, telefoon- en faxnummers of e-mailadressen, mogen niet door derden worden gebruikt om niet expliciet aangevraagde informatie te versturen. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor juridische stappen te ondernemen tegen verzenders van zogenaamde spam, die dit verbod overtreden.

Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor websiteanalyse van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om een rapport over de websiteactiviteiten op te stellen voor de websitebeheerder en om andere services te leveren in verband met het website- en internetgebruik. Ook kan Google deze gegevens aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. Via de instellingen van uw browser kunt u verhinderen dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Wij wijzen er echter op dat u in dergelijk geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Als u van deze website gebruikmaakt, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die Google, zoals hierboven beschreven, verzamelt voor het bovengenoemde doel.

5. Rechtskracht van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de website vanwaar naar deze pagina wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, wordt de inhoud en geldigheid van de rest van het document hier niet door aangetast.